Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid-definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht die wij met u sluiten.

2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing opvervolg-of deelopdrachten.

5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgeversals voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit.

6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:

a.  aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;

b.  schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;

c.  informatie: zowel fysieke/digitaledocumenten als overige (mondelinge) gegevens;

d.  opdracht: een opdracht tot het reinigen/wassen/stomen en aanverwante behandelingen van textiel (linnengoed, keukentextiel, kleding e.d.);

e. zaken: de door u aan ons ter reiniging e.d. aangeboden textielproducten.

Artikel 2: Aanbod-prijzen

1. Tenzij wij in/bij onsaanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen en/of termijnen hieraan aanpassen.

4. Ons aanbod en onze prijzen gelden niet automatisch voor nieuweof vervolgopdrachten.

5. Aan u getoonde of verstrekte monsters en voorbeelden van behandeld textiel, omschrijvingen van behandelingsmethodenen -resultaten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

6. De verstrekte monstersen voorbeeldenblijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.

7. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.

8. Onze in een aanbodof prijslijstvermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten en declaraties vaningeschakelde derden.

9. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet-en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde (reinigings-)middelenof wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.

10. Bent u een consument en betreft het een prijswijziging binnen 3 maanden nahet sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

11. Bij duurovereenkomsten mogen wij jaarlijks een reguliere prijsverhoging doorvoeren en aan u doorberekenen. Wij informeren u uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomstkomt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.

2. Wij zijn pas gebonden aan:

a.  een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.  mondelinge afspraken;

c.  aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaardenof overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij -zonder uw bezwaar -met de uitvoering van de opdrachtof afspraken zijn begonnen.

Artikel 4: Inschakelen van derden

Wij mogen werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen -informatie

1. U zorgt ervoor dat:

a.  u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatietijdig aan ons verstrekt, zoalsbijzonderheden over specifieke verontreinigingen;

b.  u de te behandelen zakentijdig en op de overeengekomen wijze aan ons ter beschikking stelt;

c.  u zaken die wij chemisch moeten reinigen afzonderlijk verpakt en voorziet van het opschrift “chemisch reinigen”;

d.  u kostbaarheden -zoals unieke exemplaren, haute couture e.d. -afzonderlijk verpakt en voorziet van het opschrift “kostbaar” of op voorhand aan ons meldt;

e.  zakken van kleding leeg zijn en u losse voorwerpen -zoals ceinturen, gespen, epauletten e.d. -verwijdert. U bent aansprakelijk voor schade die wij lijden (bijvoorbeeld aan onze apparatuur) door dergelijke achtergebleven voorwerpen;

f.   u de zaken op het overeengekomen tijdstip weer afhaalt of in ontvangst neemt;

g.  u onsdirect informeert indien u zaken retour ontvangt die niet uw eigendom zijn. U bewaart deze zaken zorgvuldig voor ons totdat wij ze hebben opgehaald.

2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correcten volledigis en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledigzijn van deze informatie.
3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
5. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
6. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 6: Behandelmiddelenen -methoden

1. Tenzij wij anders overeenkomen, kiezen wij zelf de voor de uitvoering van de opdracht-naar de op dat moment in de branche geldende maatstaven -adequatebehandelmiddelen en -methoden.

2. Bij de keuze voor specifieke middelen en methoden mogen wij afgaan op de informatie zoals vermeld op in/aan de zaken gehechte etiketten over materiaalsamenstelling en behandeladviezen.

3. Als wij niet weten welke uitwerking door u gewenste middelen/methoden op de zaken of het eindresultaat hebben of de middelen/methoden uitdrukkelijk afraden, informeren wij u hierover. Wilt u dat wij deze middelen/methoden toch gebruiken? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de hieruit voortvloeiende schade.

4. Als wij oordelen dat door u gewenste middelen/methoden schadelijk zijn of gevaar opleveren voor ons personeel, mogen wij het gebruik hiervan weigeren. Alsdan overleggen wij met u over alternatieve middelen/methoden.

5. Wij mogen te behandelen zaken weigeren als wij constateren dat behandeling met de voor ons beschikbare middelen/methoden niet mogelijk is of kan leiden tot beschadiging van de zaken. Wij retourneren de desbetreffende zaken dan aan u. U bent de voor deze zaken overeengekomen prijs niet verschuldigd.

Artikel 7: Levering -termijnen -voortgang en uitvoering overeenkomst

1. Wij spannen ons in de overeengekomenprestatie tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.

2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van een opdrachtdoordat:a.wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;b.wij niet tijdig kunnen beschikken over de te behandelen zaken;c.wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;d.er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

3. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.

4. Het risico voor te retournerenzaken gaat op u overzodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.

5. Transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het transport.

6. Bent u een consument? Dan gaat hetrisico voor dezezaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.

7. Halen wij de zaken zelf op of retourneren wij de zaken zelf aan u? Dan is het transport van de zaken voor ons risico, maar mogen wij u wel transportkosten berekenen.

8. Wij mogen de zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet aan u kunnen retourneren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoerenen de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft de zaken alsnog te retourneren, de opdracht alsnog uitte voerenof u de zaken alsnog afhaalt.

9. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -geheel/gedeeltelijk ontbinden en de zakenaan derden verkopenof vernietigen,zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.

10. Bij ontvangst van te behandelen zaken verstrekken wij een afgiftebewijs. Tenzij u ons informeert over vermissing/diefstal van uw afgiftebewijs, geven wij te retourneren zaken alleen af aan de persoon die ons dit afgiftebewijs kan tonen.

11. Wij voeren de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.

12. Bij de uitvoering van de opdrachthouden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.

13.Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:

a.  verstrekte informatie;

b.  voorgeschreven/gewenste behandelmethoden en -middelen;

c.  gegeven aanwijzingen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.

14. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzenen termijnen:

a.  bij door u gewenste wijzigingen in een opdracht;

b.  als tijdens de uitvoering van de opdrachtblijkt dat wij deze -door onvoorziene omstandigheden -niet opde overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en door ons gemaakte kosten.

15. Wij komen meer-en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij -zonder uw bezwaar -met de uitvoering hiervan zijn begonnen. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de opdrachtvoortkomende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het aanbod/uwopdracht. Wij mogen de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan u doorberekenen.

Artikel 8: Klachten

1. U controleert de behandeldezaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, vermissingen en/of afwijkingen in geretourneerde soorten, kleuren e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachtenbinnen 2 werkdagen na ontvangst aan ons, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conformde overeenkomst te zijn.

2. Overige klachten over dezaken (bijvoorbeeld klachten over een onjuiste behandeling) meldt u direct na ontdekking -maar vóór ingebruikname en uiterlijk binnen een maand na retourontvangst-schriftelijk aan ons. Alle gevolgen vanhet niet direct melden zijn voor uw risico.

3. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.

4. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.

5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

6. U stelt ons in staat deklacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek noodzakelijkdat u de zakenweeraan ons ter beschikking stelt of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het transportrisico.

7. Geen klachten zijn mogelijk over:

a.  onvolkomenheden in/aanzaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;

b.  zaken die na ontvangst door u al zijn gebruikt, be-of verwerkt.

8. Bij een terechte klachthebben wij de keuze uit het alsnog -kosteloos en op de juiste wijze -uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomenprijs. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

9. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor het alsnog -kosteloos en op de juiste wijze -uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst -door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs vragen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Buiten de uitdrukkelijkmet u overeengekomen of door ons gegarandeerde resultaten/kwaliteitseisen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen-of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.

4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal de waarde van de -vermiste of door beschadiging e.d. niet meer voor normaal gebruik geschikte -zaken met een maximum van het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden.

5. Met de “waarde” van de zaken in het vorige lid bedoelen wij de aankoopwaarde van de desbetreffende zaken onder aftrek van een redelijke afschrijving rekening houdend met de leeftijd/gebruiksduur van de zaken. Betreft het kostbaarheden die u bij het ter beschikking stellen niet als zodanig heeft gewaarmerkt of aan ons heeft gemeld? Dan gaan wij bij de aankoopwaarde niet uit van de daadwerkelijke waarde, maar van de gemiddelde aankoopwaarde van een vergelijkbaar textielproduct. Bijvoorbeeld: bij een haute couture broek gaan wij dan uit van de gemiddelde waarde van een confectiebroek. Een zaak wordt als vermist beschouwd als wij deze niet binnen een week na uw melding van vermissing aan u retourneren.

6. Bij duurovereenkomsten is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden/termijnen verschuldigde factuurbedrag als onze verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder onze verzekering valt.

7. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.

8. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.

9. Wij zijn niet aansprakelijk -en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie -als de schade ontstaat door:

a.  ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de zaken of een onjuiste/ondeskundigevoorbehandeling van de zakendoor u of een door u ingeschakelde derde;

b.  uw ondeskundige bewaring (opslag) van debehandeldezaken;

c.  een onjuiste behandeling als gevolg van het niet op de overeengekomen wijze aanbieden van de te behandelen zaken;

d.  of bestaat uit bij de behandeling optredende gebruikelijke slijtage of krimp;

e.  een eigen gebrek van de zaken, zoals slechte kwaliteit/ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), weeffouten, onvoldoende lus-vastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid/hechting van kleurstoffen, aantasting van de zaken als gevolg van bij het verven/bedrukken van de zaken gebruikte chemicaliën, aanwezige verzwaring-, appereteer-of impregneermiddelen en de inwerking van tijdens het gebruik van de zaken hierin/hieraan gehechte stoffen;

f.  een onbekendheid met de samenstelling van de materialen van de zaken die ons niet valt toe te rekenen. Bijvoorbeeld bij het ontbreken van etiketten aan/in de zaken of bij onleesbare/onjuiste etiketten;

g.  voorwerpen in of aan de zaken, zoals niet-roestvaste metalen voorwerpen;

h.  of als gevolg van verlies/beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels, geplakte ceinturen e.d. aan de zaken;

i.  of als gevolg van het feit dat de zaken met de in de branche gebruikelijke en beschikbare middelen/methoden niet volledig kunnen worden gereinigd zonder dat beschadiging ontstaat. Dit geldt, tenzij wij de schade bij een vakkundige beoordeling in redelijkheid hadden kunnen vermijden;

j.  fouten, onvolledigheden, problemene.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatieof behandelmiddelen/-methoden;

k.  uw aanwijzingen of instructies;

l.  of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;

m.  of doordat door/namens u (herstel-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan de behandeldezaken zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

10. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aanonze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 10: Betaling

1.  Wij mogen altijd een(gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.

2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.

3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.

4.Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

6. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a.  15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.  10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.  5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.  1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e.  0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.

9. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 11: Uw eigendommen-retentierecht

1. Als u aan ons zaken ter beschikking stelt voor reiniging e.d. blijven dit uw eigendommen. Wij gebruiken deze eigendommenniet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

2. Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien -en gedurende de periode dat -u:

a.  de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;

b.  andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

Artikel 12: Faillissement -beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Wij mogen de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden op het tijdstip waarop u:

a.  in staat van faillissementwordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;

b.  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.  door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.  onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.  op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.

Artikel 13: Overmacht

1. Als wij jegens utekortschietenin het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.

2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:

a.  oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;

b.  verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;

c.  bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet-of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;

d.  door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import-en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de voor de werkzaamheden benodigde(reinigings-)middelene.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aanu te betalen.

4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 14: Annulering -opschorting

1. Als u een opdrachtvoorafgaandaan of tijdens deuitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:

a.  alle gemaakte kosten (zoals al voor de werkzaamheden ingekochte reinigingsmiddelen);

b.  onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

2. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet ofnietaanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.

3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.

4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.

5. Vraagt u ons de uitvoering van de opdrachtop te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamhedenper direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij/door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.

6. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamhedenzijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de opdrachtna de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden.

Artikel 15: Toepasselijk recht -bevoegde rechter

1. Op onze overeenkomstenis Nederlands recht van toepassing.

2. Wij leggen geschillen vooraan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings-of woonplaats.

3. Als consument mag u altijd kiezen voor dewettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.

4. Als ugevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggenaande bevoegde rechter inhet land of de staat waar u gevestigd bent/woont.