VERHUURVOORWAARDEN

Dit deel van de voorwaarden is van toepassing op iedere overeenkomst van verhuur/het tijdelijk ter beschikking stellen van textielproducten aan u door ons. Het algemeen deel van onze voorwaarden geldtin aanvulling op dezeverhuurvoorwaarden.Wijkt een bepaling uit de verhuurvoorwaardenaf van de algemene voorwaarden of is een bepaling uit de verhuurvoorwaarden in strijd met de algemene voorwaarden? Dan prevaleert de bepaling uit de verhuurvoorwaarden.

 1. Wij mogen een waarborgsom vaststellen die u vóór ingang van de huurperiode aan ons moet voldoen
 2. Wij mogen u vragen zich te legitimeren.
 3. Wij bepalen of wij het gehuurde bij u bezorgen of dat u het gehuurde moet ophalen.
 4. U zorgt ervoor dat:
  • u het gehuurde bij ophalen of ontvangst op zichtbare beschadigingen, oneffenheden, vlekken, afwijkende kleuren, aantallene.d. controleert. Dergelijke aspecten meldt u op dat moment direct aan ons. Meldt u dit niet? Dan wordt het gehuurde geachtin onbeschadigde staat, schoon, volledigen conform onze afsprakenaan u te zijn meegegeven of bij u te zijn afgeleverd;
  • de aflever-of ophaallocatie direct bereikbaar is voor laden/lossen, als wij het gehuurde afleveren of ophalen;
  • u een deugdelijk transportmiddel gebruikt, als u het gehuurde zelf ophaalt en aan ons retourneert. U draagt het transportrisico;
  • u hetgehuurde gebruikt conform het doel waarvoor het gefabriceerd/bedoeld is;
  • het gehuurde tijdens de huurperiode in een goede staat blijft. U bent aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan ons inclusief alle bijzonderheden.Herstel van schade wordt door ons uitgevoerd of -na onze uitdrukkelijke toestemming -conform onze aanwijzingen;
  • u ons direct informeert als er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of een gegronde vrees hiervoor bestaat. Met beslaglegging bedoelen wij ook fiscaal bodembeslag. U informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde ons eigendom is;
  • u het gehuurde na afloop van de huurperiode -behoudens normale slijtageof gebruikelijke vervuiling-in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan ons retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van exemplaren) van het gehuurde,noodzakelijke kosten voor een verdergaande dan de gebruikelijke reiniging en kosten voor herstelzijn voor uw rekening.
 5. Wij controleren het gehuurde direct na retournering. U mag hierbij aanwezig zijn.
 6. U bent over de hele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in zodra het gehuurde:
  • voor afhalen gereed staat, als u het gehuurde ophaalt;
  • bij u wordt afgeleverd, als wij het gehuurde bij u afleveren.
  • De huurperiode eindigt op het moment dat wij het gehuurde inclusief alle toebehorene.d. retour hebben ontvangen. Te laat ophalenof eerder retourneren van het gehuurde door u heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode en huurprijs.

 7. Als wij het gehuurde bij u bezorgen, vallen vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode als de vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor uw risico komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 8. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan u toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. De huurperiode omvat ook de tijd die gemoeid is met herstel, specifiekereiniging e.d. van het gehuurdeals gevolg van uw nalatigheid. Wij kunnen vanu betaling vragen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en een vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 9. Als u het gehuurde -om welke reden dan ook -niet aan ons retourneert, bent u verplicht al onze hierdoor geleden schade te vergoeden, waaronder de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 10. Wij mogen alle voor uw rekening komende kosten en schade verrekenen met de waarborgsom.11.Het gehuurde blijft altijd ons eigendom. U mag:
  • het gehuurde niet onderverhuren;
  • het gehuurde niet aanderden in gebruik geven(behoudens in het kader van uw normale bedrijfsvoering, bijvoorbeeld aan uw gasten);
  • derden geen rechten geven op het gehuurde;
  • geen wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen;
  • zonder onze schriftelijke toestemming. U voorkomt dat u bij derden de verwachting of indruk wekt, dat u wel meer bevoegdheden heeft met betrekking tot het gehuurde.

 11. Wij kunnen u verplichten zaken die door kleurgebruik, afmetingen, in-wevingen, borduursels e.d. klant-gebonden zijn geworden aan het einde van de huurperiode tegen de nieuwwaarde -verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen -van ons over te nemen.
 12. Kunnen wij het gehuurde niet leveren door het verloren gaan/beschadigd raken van de zaken op een zodanig tijdstip dat wij deze in redelijkheid niet kunnen hebben vervangen/hersteld bij aanvang van de huurperiode? Dan is er sprake van overmacht aan onze zijde.